Privacy policy (Updated on 2021-12-09)Administrator of your personal data

Tomasz Tauzowski, ul. Opaczewska 9, 02-368 Warszawa, e-mail: contact@gaminganalytics.info Owner of Gaminganalytics.info.For what purpose are your data processed?

I process your personal data for the use of the gaminganalytics.info portal, to which full access is possible only after logging in. For this purpose, I process the following data:

 • login (any string)

 • e-mail adress


In addition, in order to control the provided service, and in particular to control the available service quotes, I collect and process data about the IP number. Additionally, analytical programs may collect some data automatically. Typical such data are location, device IP number and the like. These data can be used to analyze user behavior on the website or track incoming traffic.The period of personal data processing

Your personal data will be processed as long as you are a registered user of Gaminganalytics.info. After deleting your account, your personal data will also be deleted.Where personal data is stored

Your personal data is stored on the servers of dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, NIP: 7010198361, REGON: 141998822, KRS: 0000336780Your rights regarding data processing

In connection with the data processing process, you have the following rights:

 • Access to your personal data. You have access to personal data, and you can also ask me if your personal data is being used in some way,

  You have the right to object to the processing of your personal data,

  You have the right to request updating, deletion or transfer of your personal data.Sharing your personal data

Your personal data may be accessed in particular by:

 • The owner of the portal and the Personal Data Administrator at the same time

  Hosting company.

Each time I make every effort to ensure that your personal data is as protected as possible.Contact data

In matters related to your data, you can contact me at: contact@gaminganalytics.info

Privacy policy (Updated on 2021-12-09)Administrator Twoich danych osobowych

Tomasz Tauzowski, ul. Opaczewska 9, 02-368 Warszawa, e-mail: contact@gaminganalytics.info Właściciel portalu Gaminganalytics.info.W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Przetwarzam Twoje dane osobowe na użytek portalu gaminganalytics.info, do którego pełny dostęp jest możliwy wyłącznie po zalogowaniu. W tym celu przetwarzam następujące dane:

 • login (dowolny ciąg)

 • adres e-mail


Dodatkowo w celu kontroli nad udostępnianą usługą, a w szczególności kontroli nad dostępnymi quotami usługi, gromadzę i przetwarzam dane o numerze IP. Dodatkowo programy analityczne mogą gromadzić część danych automatycznie. Typowymi takimi danymi są lokalizacja, numer IP urządzenia i podobne. Dane te mogą być wykorzystywane przy analizie zachowań użytkowników w witrynie czy śledzenia ruchu przychodzącego.Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będziesz zarejestrowanym użytkownikiem Gaminganalytics.info. Po usunięciu konta zostaną również usunięte Twoje dane osobowe.Miejsce przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowywane są na serwerach firmy dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, NIP: 7010198361, Regon: 141998822, KRS: 0000336780Twoje prawa

W związku z procesem przetwarzania danych masz następujące prawa:

 • Dostęp do Twoich danych osobowych. Masz dostęp do danych osobowych, a także możesz zwrócić się do mnie z pytaniem, w jakiś sposób Twoje dane osobowe są wykorzystywane,

  Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

  Masz prawo do żądania aktualizacji, usunięcia, przeniesienia Twoich danych osobowych.Udostępnianie Twoich danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć w szczególności:

 • • Właściciel portalu i jednocześnie Administrator Danych Osobowych

  • Firma hostingowa.

Każdorazowo dokładam wszelkich starań aby Twoje dane osobowe były maksymalnie chronione.Dane kontaktowe

W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz się skontaktować ze mną pod adresem: contact@gaminganalytics.info