Terms of service (Updated on 2021-12-12)1.Access to the site

1.1 To access premium content, the user must create an account on the gaminganalytics.info portal.
1.2. In the next step, he / she buys access to the website via the patreon.com portal. All formalities are made in accordance with the regulations of the above-mentioned the website available at (https://www.patreon.com/policy/legal).
1.3. Based on information from patreon.pl, the gaminganalytics.info administrator grants access rights to premium content. The administrator undertakes to grant access within 24 hours from the date of purchasing access via patreon.com (although it is usually 15 minutes).
1.4 Access to API (if included in a subscription owned by the user) is limited to 1000 requests per day with maximum frequency of a requests every 5 seconds.2.Data Quality

2.1 Gaminganalytics is in “beta” state. We do our best to ensure that the data we release is complete, accurate and useful. However, because we do not create the data, and because the processing required to make the data useful is complex, we cannot be liable for omissions or inaccuracies. Therefore, we release all of our data with the following Disclaimer of Warranty and Limitation of Liability. THE DATA AND ANY RELATED MATERIALS CONTAINED THEREIN ARE PROVIDED “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND3. Liability

3.1 The content presented on the gaminganalytics.info website is the author's private opinion and does not constitute investment recommendations within the meaning of the Regulation of the Minister of Finance of October 19, 2005 on information constituting recommendations regarding financial instruments, their issuers or issuers (Journal of Laws of 2005, No. 206, item 1715). The author is not responsible for investment decisions made on the basis of this data, nor for damages incurred as a result of investment decisions made on the basis of this data.

Regulamin (Aktualizacja 2021-12-12)1. Dostęp do serwisu

1.1. Aby uzyskać dostęp do treści premium użytkownik musi założyć konto na portalu gaminganalytics.info.
1.2. W kolejnym kroku wykupuje dostęp do serwisu za pośrednictwem portalu patreon.com. Wszelkie formalności są dokonywane zgodnie z regulaminem ww. serwisu dostępnym pod adresem (https://www.patreon.com/policy/legal).
1.3. Na podstawie informacji z serwisu patreon.pl, administrator gaminganalytics.info przyznaje prawa dostępu do treści premium. Administrator zobowiązuje się do przyznania dostępu w przeciągu 24 godzin od daty wykupienia dostępu za pośrednictwem patreon.com (choć najczęsciej wynosi to 15 minut).
1.4. Dostęp do API (jeśli jest objęty abonamentem należącym do użytkownika) jest ograniczony do 1000 żądań dziennie z maksymalną częstotliwością żądań co 5 sekund.2. Jakość danych

2.1. Gaminganalytics jest w stanie “beta”. Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniane przez nas dane były kompletne, dokładne i użyteczne. Ponieważ jednak nie tworzymy danych, a przetwarzanie wymagane do uczynienia danych użytecznymi jest złożone, nie możemy ponosić odpowiedzialności za pominięcia lub nieścisłości. W związku z tym udostępniamy wszystkie nasze dane z następującym wyłączeniem gwarancji i ograniczeniem odpowiedzialności.
DANE I WSZELKIE MATERIAŁY W NIM ZAWARTE SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI3. Odpowiedzialność

3.1. Treści przedstawione na stronie internetowej gaminganalytics.info są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszych danych, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych danych.